СИГНАЛИ И СИСТЕМИ


общи сведения въпросник форми на контрол лабораторни упражнения

 

 

Форми на контрол

 

По време на семестъра от 8-9 седмица се провежда еднократно писмен контрол на знанията на студентите, включващ 8 контролни въпроса от изучавания материал.
        При предаване на протоколите от лабораторните упражнения същите се оценяват цифрово от ръководителя на упражнението.
        Преди приключване на семестъра студентите предали курсовата си работа получат цифрова оценка . Студентите, показали среден успех от курсовата работа, протоколите от лабораторни упражнения и оценката от писмения тест над много добър (4,50), им се предлага да бъдат изпитани преди започване на изпитната сесия. Предварителният изпит се състои от кратък писмен тест и събеседване.
        За останалите студенти, дисциплината завършва с писмен изпит, съдържащ десет контролни въпроса и една задача от материала по конспекта и устно събеседване. При оформяне на крайната оценка се взема предвид и успеха на студента по време на обучението му по дисциплината.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово