СИГНАЛИ И СИСТЕМИ


общи сведения въпросник форми на контрол лабораторни упражнения

 

Теми на лабораторните упражнения по дисциплината

"Сигнали и системи"

 

1. Хармоничен анализ на периодични сигнали.

2. Амплитудно модулирани сигнали.

3. Детектиране на честотно-модулирани сигнали.

4. Изследване на взаимодействието на модулирани сигнали върху линейни избирателни вериги.

5. Изследване взаимодействието на случайни сигнали върху линейни радиотехнически вериги.

6. Изследване на нелинейни процеси.

7. Нелинейно резонансно усилване и умножение на честотата.

8. Дискретизация и квантуване на сигналите.

9. Синхронно детектиране.

10. Параметрично усилване на колебания.

Общо: 10x3=30 часа

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово