СИГНАЛИ И СИСТЕМИ


общи сведения конспект форми на контрол лабораторни упражнения
курсова работа

 

 

Курсовата работа по дисциплината "Сигнали и системи"

обхваща тематика от следните раздели:

 

 

- Количествено определяне на информацията;

- Спектрален анализ на периодични сигнали;

- Нелинейни преобразувания на сигналите;

- Амплитудна и ъглова модулация;

- Въздействие на модулирани сигнали върху линейни избирателни вериги;

- Корелационен анализ на детерминирани сигнали;

- Сигнали с ограничен спектър от нискочестотен тип. Ред на Котелников.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово