ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ 

Текущи съобщения

 

 

 

Достъп до разписа за ОКС "бакалавър": http://194.141.15.48/st парола 222

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ И ІІІ КУРС
СПЕЦИАЛНОСТ КТТ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ


Административен отговорник за учебната и учебно-производствената практика е гл.ас. инж. НАТАЛИЯ  ВЪРБАНОВА (кабинет 2304)

 

Във връзка с провеждането на
- учебна практика с хорариум 60 учебни часа след ІV семестър
- учебно производствена практика с хорариум 60 учебни часа след VІ семестър


е необходимо студентите да направят следното:

 

Тези, които ще провеждат практическото си обучение на територията на катедрата, получават формуляр молба от канцеларията на катедрата или от административния отговорник.- За провеждане на практическото обучение извън катедрата се представя официално писмо от ръководителя на фирма, чийто предмет на дейност съвпада с направлението на специалността, че на студента е осигурено работно място и научно ръководство. Писмото се представя на административния отговорник не по-късно от края на 13-та седмица на летния семестър (17.05.2011г.) и се получава дневник за индивидуален отчет. При представяне на индивидуалните отчети, всеки студент трябва да опише по дати темата, по която е работил и съответната продължителност в учебни часове. Дневниците се представят на административния отговорник, заверени от лицата, провели научното ръководство и от ръководителя на фирмата, не по-късно от началото на учебната 2010/2011 година.


ДНЕВНИЦИТЕ С ИНДИВИДУАЛНИ ОТЧЕТИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ГОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НЯМА ДА БЪДАТ ЗАЧЕТЕНИ!
- От практика се освобождават само студенти от ІІ курс, завършили ел. специалности, отговарящи на научното направление на специалността КТТ.
- Студентите, неподали молби и не представили писма в съответните срокове, се разпределят за провеждане на практическо обучение по график през седмиците след лятната поправителна сесия.

 


 

А Н К Е Т А  за завършилите специалност  "КТТ"

Моля, попълнете анкетата, съдържаща се в посочения файл

anketa_03.doc и го изпратете на е-майла на катедрата ktt@tugab.bg

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово