ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ 

Текущи съобщения

 

 

 

Достъп до разписа за ОКС "бакалавър":

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІ И ІІІ КУРС
СПЕЦИАЛНОСТ КТТ - РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ


Административен отговорник за производствената практика е гл.ас. д-р инж. МИРОСЛАВ СЛАВОВ (кабинет 2216)

 

Във връзка с провеждането на производствена практика с хорариум 120 учебни часа за редовно обучение и 60 учебни часа за задочно обучение след IV и VІ семестър, студентите е необходимо студентите да направят следното:

 

- да получат формуляр за служебна блелжка и дневник от отговрника за произвоствената практика или от канцеларията на катедрата
- за провеждане на практическото обучение се представя слъжебната бележка, подписана и подпечатана от ръководителя на
фирма, чийто предмет на дейност съвпада с направлението на специалността, че на студента е осигурено работно място и
научно ръководство. Бележката се представя на отговорника не по-късно от края на 13-та седмица на летния семестър
и се получава дневник за индивидуален отчет. При представяне на индивидуалните отчети, всеки студент трябва да опише
по дати темата, по която е работил и съответната продължителност в учебни часове. Дневниците се представят на
административния отговорник, заверени от лицата, провели научното ръководство и от ръководителя на фирмата,
не по-късно от началото на следващата учебна година.


ДНЕВНИЦИТЕ С ИНДИВИДУАЛНИ ОТЧЕТИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ГОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НЯМА ДА БЪДАТ ЗАЧЕТЕНИ!


 

А Н К Е Т А  за завършилите специалност  "КТТ"

Моля, попълнете анкетата, съдържаща се в посочения файл

anketa_03.doc и го изпратете на е-майла на катедрата ktt@tugab.bg

 

 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово