ТЕЛЕВИОЗИОННА ТЕХНИКА


общи сведения конспект семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

Съдържание на дисциплината Телевизионна техника

 

Модул 1 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ПАРАМЕТРИ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ. КАМЕРЕН КАНАЛ. (10+2+6)

Светлина и начин на възприемане. Особености на зрителното възприятие. Общи принципи на преобразуване на оптическото изображение в електрически сигнал. Функционална схема на телевизионна система. Класификация на телевизионните системи. Развивка на ТV изображението. Видове развивки. Геометрично подобие. Детайлност на изображението. Информационна оценка на изображението. Особености на телевизионния сигнал. Ширина на честотната лента. Комплексен телевизионен сигнал. Структура на спектъра на телевизионния сигнал. Функционална схема на камерния канал. Предавателни телевизионни тръби. Предавателни усилватели. Междинни усилватели. Апертурна и гама корекция. Видеоусилватели и корекция на изкривяванията.

Модул 2 - СИНХРОГЕНЕРАТОРИ И АПАРАТНО-СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ. ОСНОВНИПРИНЦИПИ НА ЦВЕТНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. (8+4+6)

Функционална схема на синхрогенератор. Задаващ генератор. Формирователи и усилвател-разпределители. Функционална структура на апаратно-студиен комплекс. Централна апаратна и телевизионно студио. Трикомпонентна теория за цветното зрение. Колориметрични системи. Яркостен сигнал сигнали за цветова разлика. Принцип на постоянната яркост. Система за цветна телевизия NTSC. Система за цветна телевизия PAL. Система за цветна телевизия SEKАM.

Модул 3 - ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ. РАЗВИВКА НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ДЕКОДИРАЩО УСТРОЙСТВО. ЗАХРАНВАНЕ. (17+7+15)

Функционална структура на телевизионни приемници за цветно изображение (ТПЦИ). Параметри и характеристики. Високочестотен блок в ТПЦИ. Междинно честотни усилватели на изображението. Автоматично регулиране на усилването и автоматично донастройване на честотата на хетеродина. Яркостен сигнал.Видеоусилватели. Канал на звуковия съпровод. Кинескопи. Хоризонтално отклонение на електронния лъч. Структура на схемата за хоризонтално отклонение. Изходно стъпало за хоризонтално отклонение. Високоволтов изправител. Инерционна синхронизация. Специализирани схеми за хоризонтално отклонение и синхронизация. Вертикално отклонение на електронния лъч. Структура на схемата за вертикално отклонение. Задаващи генератори. Крайни стъпала за вертикално отклонение. Специализирани схеми за вертикално отклонение. Декодиращи устройства система SEKАM. Декодиращи устройства система PAL. Специализирани интегрални схеми на декодери. Основни изисквания към захранването. Ключови захранващи устройства.

Модул 4 - ЦИФРОВИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ. ТЕЛЕВИЗИОННИ ИЗМЕРВАНИЯ. (10+2+3)

Видове цифрови телевизионни системи. Начини на предаване и пренасяне на сигналите. Цифрови телевизионни предаватели и приемници.

 

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово