ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА


общи сведения конспект семинарни упражнения лабораторни упражнения
контрол

 

Форми на контрол

 

 

По време на лабораторните упражнения.
Изпитът е писмен. При оформяне на крайната оценка се отчитат резултатите от текущия контрол и реалното индивидуално участие при провеждане на лабораторните упражнения.

 

Всички права запазени © 2012 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово