ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА


общи сведения конспект семинарни упражнения лабораторни упражнения

 

 

ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА

 

 

Дисциплината "ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА" има за цел дасъздаде необходимата основа за изграждането на съвременни видеосистеми от аналогов и цифров тип. Разглеждат се основните принципи за предаване и приемане на информация за изображението и звуковия съпровод. Задълбочено се разглежда техническата реализация на съвременните телевизионни системи.
Лабораторните и семинарни упражнения задълбочават получените знания в приложен аспект.

 

Входни връзки - Дисциплината се изгражда на базата на получените знания по дисциплините "Полупроводникови елементи", "Сигнали и системи", "Комуникационни вериги", "Цифрова обработка на сигналите", "Аналогова схемотехника" , "Цифрова схемотехника", Комуникационни преобразувателни устройства.
        Изходни връзки - "Радиокомуникационна техника", "Компютърни мрежи и системи", "Видео- и аудио техника", Проекти по дисциплините в VIII семестър и дипломен проект.


 

Всички права запазени © 2020 Катедра "Комуникационна техника и технологии" на ТУ-Габрово