Лаборатории

Лаборатория 2215

2215 Лабораторията по „Информационни технологии в комуникациите и комуникации в IoT” разполага с демонстрационни модели на елементи и системи за изграждане на комуникационна апаратура (включително в IoT) и осигуряване на киберсигурност в комуникациите и др.. Специализираното оборудване в лабораторията включва: интерактивен дисплей със софтуер за 3D виртуализация на модели на комуникационно оборудване, модули, системи и процеси и др. Освен за обучение лабораторията се използва за дипломни защити и провеждане на научна сесия по време на Международна конференция „Унитех”.

Лаборатория 2213

Лабораторията по „Безжични комуникации и киберсигурност в безжичните мрежи“ разполага със специализирани различни по вид антени и антенни комплекси, наностанции за изграждане на радиорелейно трасе на 2,4 и 5 GHz, система за изграждане на микровълнова бариера, стендове за цифрови модулации, предаване и защита на данни и др. Специализираното измервателно оборудване в лабораторията включва: специализиран анализатор за определяне на интензитета и посоката на излъчване на електромагнитните вълни, работни компютърни станции със софтуерни приложения за мониторинг на УКВ и цифровите наземни станции и др.

Лаборатория 2217

Лабораторията по „Радиокомуникационна и осигурителна техника“ разполага със специализирани стендове за тестване, конфигуриране и изпитване на системи за пожароизвестяване, сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и контрол на достъпа, стендове за тестване на високочестотни входни устройства и междинно-честотни преобразуватели в радиотехниката и др. Специализираното оборудване в лабораторията включва: радиостанция, честотомери, високочестотни генератори и осцилоскопи.

Лаборатория 2208

Лабораторията по „Моделиране в комуникациите, Цифрова обработката сигналите и Киберсигурност в комуникациите“ разполага със  DSK платки за симулация и тестване на процеси, свързани с цифрова обработка на сигналите с DSP, специализирани софтуерни пакети за симулация и моделиране в комуникациите, симулация на електронни схеми и хардуерен дизайн на печатни платки и други. Специализираното измервателно оборудване в лабораторията включва: специализирани работни компютърни станции, компютърно-базирана система за усвояване на данни, включваща платка  DAQ и др.