Състав на катедрата

Име, презиме, фамилия Стая Вътрешен телефон Имейл
Ръководител катедра

проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

2206 066 827 202;

066 827 522

murry@tugab.bg
Организатор учебна работа:

Цветелина Иванова Петкова

2206 066 827 522;

0878 630 015

ktt@tugab.bg
доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев 2303 066 827 415 bkarapenev@tugab.bg
доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова 2202 066 827 375 ivstoeva@abv.bg
доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов 2304 066 827 388 kkangelov@mail.bg
гл. ас. д-р инж. Георги Иванов Георгиев 2202 066 827 375 givanow@abv.bg
гл. ас. инж. Христина Светославова Стойчева 2208 066 827 203 hsstoycheva@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Мирослав Бориславов Томов 2204 066 827 414 mirtomov@gmail.com
aс. инж. Николай Петков Манчев 2216 066 827 550 n.manchevmobb@gmail.com
инж. Иван Христов Патев – инженер катедра 2212 066 827 511 i_patev@hotmail.com

Проф. д-р. инж. Станимир Садинов Ръководител Катедра КТТ
Цветелина Петкова Организатор Учебна Работа

Доц. д-р. инж. Боян Карапенев

Доц. д-р. инж. Ивелина Балабанова

Доц. д-р. инж. Красен Ангелов

Гл. ас. д-р. инж. Георги Георгиев

Гл. ас. д-р. инж. Христина Стойчева

Гл. ас. д-р. инж. Мирослав Томов

Ас. инж. Николай Манчев

 Инж. Иван Патев-инженер катедра