За Катедрата

На основание решение на Академичния съвет на ТУ-Габрово / Протокол от 23.02.1999 г. и със заповед на Ректора на ТУ-Габрово е създадена:

катедра „Комуникационна техника и технологиги“ („КТТ“)

Ръководител на катедрата е:

доц. д-р инж. Красен Ангелов

В настоящия момент катедрата обезпечава обучението на студенти в редовна и задочна форма.

Философия на катедрата

Използвайки най-модерни технологии, част от които са резултат от собствения й опит, ползвайки по проблематиката си и опита на партньорите си, от развитието на нови и усъвършенствуването на вече съществуващите постижения – към изключителното !

*******************

През изминалите години като динамично звено катедрата е била в състава на катедра „Електронна техника и микроелектроника“ (с новото наименование „Електроника“). Сега тя разполага с високо професионални кадри и квалифицирани сътрудници.

От 1992/93 учебна година в Технически университет – Габрово започва обучение по специализация „Комуникационна техника и технологии“.

Преподавателите от катедрата провеждат и курсове в Центъра за следдипломна квалификация по направлянията: „Радио и телевизионна техника“, „Базова компютърна грамотност“, „Усъвършенстване на компютърната грамотност“, „Педагогика“, „Сателитна и кабелна телевизия“, в Регионалната CISCO Академия, „Телемедицина“ и „Европейски индустриални стандарти“.

Катедра „Комуникационна техника и технологии“ чества 20 години от създаването си

СКЪПИ КОЛЕГИ

С изключително голямо удоволствие и чувство за достойно изпълнен преподавателски и научен дълг Ви поздравявам по случай 20 годишнината от създаването на катедра „Комуникационна техника и технологии“.
Всички ние сме възпитаници на този Университет и по повод на изминатите 20 години отчитаме, че по специалността са обучени и са се дипломирали стотици студенти. В исторически план по специалност „Комуникационна техника и технологии“ са обучавани студенти още преди официалното разкриване на едноименната специалност. До сега са издадени множество учебни пособия. Разработени са научноизследователски проекти финансирани по европейски програми, от фонд Научни изследвания на Министерството на образованието и на Технически университет – Габрово, като научната продукция на академичния състав е представяна и публикувана в наши и чуждестранни списания, на научни конференции, симпозиуми и други форуми. Съставът на катедрата пред тези 20 години се е променял, но са запазени традициите и академичния дух на Технически университет – Габрово.
Успехите постигнати от колектива превърнаха катедрата в известно учебно и научно звено не само в рамките на Университета, града, региона, но и сред партньорите на Технически университет – Габрово извън границите на страната.
Днешният ден е празник както за всички членове на катедра „Комуникационна техника и технологии“, така за на нейните възпитаници. Оценявайки ролята на всеки един от нас в отговорния процес на обучението, ние се надяваме, че сме мотивирали у младите хора доверие, стремеж към новото, към учение през целия живот и сме ги насочили в правилната посока в света на една от най-търсените и най-динамично развиваща се специалности – специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“.

На всички Вас – настоящи студенти и възпитаници, преподаватели и сътрудници, желая крепко здраве и бъдещи успехи!

доц. д-р инж. Красен Киров АНГЕЛОВ
Ръководител катедра „КТТ“

 

Кратка история

От 1992/93 учебна година в Технически университет – Габрово започва обучение по специализация „Комуникационна техника и технологии“. С решение на Академичния съвет от 23.02.1999 г. (заповед № 38/26.02.1999 г.) е основана едноименната катедра „Комуникационна техника и технологии”. От 1999 г. е разкрита и едноименната специалност „Комуникационна техника и технологии” (КТТ).
В резултат на динамично развиващите се комуникации и проявен интерес от страната на бизнеса и кандидатстудентите от учебната 2012/2013 г. в катедра „КТТ” започва обучение по специалност „Мобилни и сателитни комуникации” (МСК). Тя е една динамично развиващите се и дава шанс на завършилите да се реализират успешно в този бранш. Учебният процес е осигурен със специализирани лаборатории, обзаведени със съвременна електронно-измервателна, комуникационна и компютърна техника на практически занятия и научни изследвания.
От учебната 2016/2017 г. в катедра „КТТ” отново приема студенти в редовна и задочна форма на обучение в специалност „Комуникационна техника и технологии” (КТТ) със актуализирани и осъвременени учебни програми.

Акредитация

За качеството на учебният процес, научно изследователската работа, съвременната материално техническа база и високото ниво на подготовка и квалификация на преподавателите в катедра „КТТ”, може да се съди от получените максимални оценки от НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (НАОА).
През годините досега с протоколи №32 / 15.10.2004 г., №38 / 06.11.2009 г. и №28 / 25.09.2015 г. НАОА, дава програмна акредитация на специалност „Комуникационна техника и технологии” за образователна и квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър” с оценка „много добра”.
В катедрата се провежда обучение по научната и образователна специалност „Комуникационни мрежи и системи” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Акредитирана от НАОА през периода до сега с протоколи №21 / 25.06.2009 г. и № 29 / 02.10.2015 г. с оценка „много добра”.

Обучение в катедра „Комуникационна техника и технологии“

Катедра „Комуникационна техника и технологии“ Ви предлага:
− Съвременни учебни планове за обучение и висококвалифицирани преподаватели
− Стажове във фирми и успешна професионална реализация
− Осигурено общежитие и възможности за стипендии
− Практики и обучение в Европейски университети по програма ЕРАЗЪМ+
− Възможности за провеждане на допълнителни квалификационни курсове и обучение към Центъра за следдипломна квалификация
− Участие и обучение към университетския Радиоклуб LZ2KAC (https://lz2kac.org/bg/)
− Възможности за сертифицирано обучение в регионалната академия на Cisco за ТУ-Габрово (https://www.netacad.com/)
На разположение в катедрата са осем специализирани лаборатории за провеждане на практическо обучение и научни изследвания по:
− Компютърни комуникации
− Кабелни и сателитни комуникации
− Радиокомуникации
− Цифрови и IP телевизионни системи
− Системи за аудио и видео обработка
− Сигнално-охранителна, пожароизвестителна и наблюдателна техника и системи за контрол на достъпа

Катедра „Комуникационна техника и технологии“ извършва обучение в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ /шифър 5.3/ с професионална квалификация „Инженер по комуникации“ в следните образователно-квалификационни степени:

Образователно-квалификационна степен: „БАКАЛАВЪР“

Продължителност на обучението:
4 ГОДИНИ (редовна или задочна форма)

Образователно-квалификационна степен: „МАГИСТЪР“

Продължителност на обучението:
− 1½ ГОДИНИ (за завършили сродни специалности)
− 2½ ГОДИНИ (за завършили специалност от област „Технически науки”)
− 3½ ГОДИНИ (за завършили ОКС „Професионален бакалавър“)

Катедра „Комуникационна техника и технологии“ извършва обучение по докторска програма в научната специалност „Комуникационни мрежи и системи“ в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ /шифър 5.3/:

Образователно-научна степен: „ДОКТОР“

Продължителност на обучението:
3 ГОДИНИ (в редовна и задочна форма

Учебни планове:
− Специалност „Комуникационна техника и технологии“ – бакалавър, редовно обучение
− Специалност „Комуникационна техника и технологии“ – бакалавър, задочно обучение
− Специалност „Комуникационна техника и технологии“ – магистър, редовно обучение
− Специалност „Комуникационна техника и технологии“ – магистър, задочно обучение
− Специалност „Мобилни и сателитни комуникации“ – бакалавър, редовно обучение
− Специалност „Мобилни и сателитни комуникации“ – бакалавър, задочно обучение

Реализация на завършилите студенти:
Специалност „Комуникационна техника и технологии” е динамично развиваща се и дава шанс на завършилите да се реализират успешно на работни позиции, свързани със съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ):
• Експлоатация и поддръжка на комуникационни съоръжения и системи за връзка със стандартни и подвижни обекти със стационарно, мобилно и технологично предназначение.
• Планиране, изграждане и експлоатация на системи за кабелна и сателитна комуникация и цифрови телевизионни системи.
• Проектиране, изграждане и обслужване на системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестителна и сигнално-охранителна дейност.

  • Планиране, изграждане и конфигуриране на граждански, служебни и индустриални жични и безжични телекомуникационни системи и компютърни комуникации.
  • Проектиране, конструиране, технология и производство на радиорелейни модули, устройства и системи за телекомуникации, цифрово радио и телевизионно разпръскване.
  • Организационно-управленческа дейност в производствени и маркетингови фирми в сферата на телекомуникациите.

Завършилите специалността инженери са получавали и получават поло¬жи¬тел¬ни отзиви от партниращите с катедрата фирми, контактите с които са на базата на двустранни интереси и сключени договори.